หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด ได้ดำเนินการประกาศงานจ้างประกวดราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬา (ลานกีฬาเอนกประสงค์) หมู่ที่  1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 ลงวันที่  11 เมษายน 2562 วงเงินงบประมาณ 745,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)  มีผู้สนใจขอซื้อเอกสาร จำนวน  7 ราย นั้น

      ซึ่งได้กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  30 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา  08.30 น.ถึง  16.30 น.แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา แต่อย่างใด

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 10.44 น. โดย คุณ เรณู ทองย้อย

ผู้เข้าชม 12 ท่าน