หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้ายรวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติำรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2