ท่านต้องการให้ อบต.คำหยาด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 2 )
100.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%
ด้านการศึกษา ( 0 )
0.00%